Stredná odborná škola dopravná

Duálne vzdelávanie
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Premýšľaš nad svojim ďalším vzdelaním? Rád by si patril medzi tých, pre ktorých vypisujú zamestnávatelia benefity a sľubujú perspektívu dobrého zárobku na mnoho rokov dopredu? Ak neveríš, že také pracovné pozície dnes u nás existujú, tak vedz, že je ich omnoho viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Možno majú len menej atraktívne pomenovanie a na verejnosti sa o nich málo hovorí. Sú to miesta, kde je potrebná jasná špecializácia s konkrétnym prepojením na prax. A práve takúto kombináciu ponúka duálne vzdelávanie. Čo je duálne vzdelávanie? - Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické   vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. - Celá praktická príprava je na rozdiel od klasického spôsobu výučby v reálnych podmienkach na pracovisku   zamestnávateľa, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu. Teoretické   vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na SOŠ dopravnej. - V duálnom systéme vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných úlohách, ale priamo   pri praktickej činnosti na úlohách súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa. - Každý žiak pred vstupom na SOŠ dopravnú uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať   odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného   finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia. - Pravidelné mesačné finančné príspevky vo forme podnikového štipendia (napríklad v 1. ročníku   40 €/mes., v 2. ročníku 60 €/mes. a pod.) a pomoc pri hmotnom zabezpečení žiaka (napr. cestovné náhrady,   stravovanie, príspevok na ubytovanie a pod.) sú významným benefitom, ktoré môže získať každý žiak ak sa rozhodne   získavať praktickú odbornosť u konkrétneho zamestnávateľa. - Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu   adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci. - Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej   zmluve s výhodnými pracovno-právnymi podmienkami. Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálno vzdelávaní je to správne riešenie! Pamätaj, že žiaden zamestnávateľ by neinvestoval svoje finančné prostriedky a energiu svojich najlepších špecialistov do prípravy na odbory, o ktoré nie je veľký záujem na trhu práce. Je jeho bytostným záujmom, aby každý dobrý absolvent danej špecializácie zostal u neho pracovať. SOŠ dopravná od šk.r. 2016/2017 vstúpila do duálneho systému vzdelávania s nasledovnými zamestnávateľmi: ŽSR ŽOS Vrútky MAR SK, s.r.o. TTS Martin, s.r.o. Od roku 2017/2018 sa do systému duálneho vzdelávania pripája aj firma KraussMaffei
Študuj s podporou ŽSR v duálnom vzdelávaní
Študuj s podporou ŽOS Vrútky v duálnom vzdelávaní
Požiadavky zamestnávateľov na počty žiakov v SDV pre školský rok 2017/2018
Stredná odborná škola dopravná  Martin - Priekopa
ŽSR
mechanik elektrotechnik, elektromechanik –silnoprúdová technika železničiar
ŽOS Vrútky
Uvedení zamestnávatelia majú záujem vzdelávať v duálnom systéme žiakov v nasledovných odboroch:
Zamestnávateľ
Odbor
mechanik opravár koľajových vozidiel, mechanik elektrotechnik, elektromechanik –silnoprúdová technika
MAR SK, s.r.o.
mechanik elektrotechnik,
TTS Martin, s.r.o.
mechanik elektrotechnik, elektromechanik – silnoprúdová technika
Študuj s podporou MAR SK v duálnom vzdelávaní
Študuj s podporou TTS-Martin, s.r.o. v duálnom vzdelávaní
Od školského roku 2017/2018 vstupujeme do duálneho vzdelánania s firmou KraussMaffei Martin
KraussMaffei
mechanik elektrotechnik
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná od šk.r. 2016/2017 vstúpila do duálneho systému vzdelávania.
Železnice Slovenskej republiky
Zamestnávateľ
ŽOS Vrútky
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Požadovaný študijný / učebný odbor
17
5
Počet požadovaných žiakov zo strany firmy
6
5
5
5
por.č.
Železnice Slovenskej republiky
Železnice Slovenskej republiky
ŽOS Vrútky
5
ŽOS Vrútky
mechanik elektrotechnik
železničiar
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
elektromechanik - silnoprúdová technik
mechanik opravár - koľajové vozidlá
53
1
2
3
4
5
6
7
Spolu:
3
KraussMaffei
2
TTS Martin, s.r.o.
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
8
9
Železnice Slovenskej republiky