Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 2019
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol
ENERSOL 2020 Krajské kolo SOŠ dopravná Martin-Priekopa z poverenia VÚC ZA, OÚ ZA odbor školstva, MŠVVaŠ SR organizuje krajské kolo 10. ročníka projektu ENERSOL 2020. Cieľom programu je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov v problematike alternatívnych zdrojov energie a trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.  Hlavnou témou je Hospodárenie s vodou, no naďalej aktuálne sú aj témy využívanie alternatívnych zdrojov energie vo svojom okolí - veterná energia, solárna energia, biomasa, fotovoltika, tepelné čerpadlá, úspory elektrickej energie, znižovanie emisií v doprave. Termín uzávierky prihlášok študentských prác je 2.3.2020. Prácu v rozsahu min. 5 strán spolu s vyplnenou prihláškou pošle vedúci pedagóg pomocou e-mailovej správy na adresu: klengyelova@sosd.sk s označením "ENERSOL". Do krajského kola postúpia najviac 2 najlepšie práce v 3 kategóriách – hlavnej, tvorivej a propagačnej, teda  maximálne 6 prác za školu. Študenti - autori týchto najlepších prác sa zúčastnia súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 5.3.2020. o 9.00 hod. v SOŠ dopravnej v Martine-Priekope. Zoznam prác bude zverejnený na stránke usporiadateľa www.sosd.sk v kolónke Projekty. Na súťažnú prehliadku študent prinesie prácu zviazanú v dvoch vyhotoveniach a spracovaná bude na CD nosiči v prezentačnom programe PowerPoint. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 1. až 3. apríla 2020 na SOŠPRaS Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠPRaS Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Medzinárodné kolo sa bude konať 23. a 24. apríla 2020 v Tábore (ČR).
Ing. Katarína Lengyelová organizátor krajského kola ENERSOL SK
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Metodika Enersol 2020 k písaniu prác