Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 2018
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol
ENERSOL 2018 SOŠ dopravná Martin-Priekopa v spolupráci s VÚC ZA, OÚ ZA odbor školstva, MŠVVaŠ SR   vyhlasuje krajské kolo 8. ročníka projektu ENERSOL 2018. Cieľom programu je rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov v problematike alternatívnych zdrojov energie a trvalý vzťah k ochrane životného prostredia.  Témou je využívanie alternatívnych zdrojov energie vo svojom okolí - veterná energia, solárna energia, biomasa, fotovoltaika, tepelné čerpadlá, úspory elektrickej energie, znižovanie emisií v doprave. Termín uzávierky študentských prác je 12.3.2018. Prácu v rozsahu min. 5 strán spolu s vyplnenou prihláškou pošle vedúci pedagóg pomocou e-mailovej správy na adresu: klengyelova@sosd.sk s označením "ENERSOL".  Do krajského kola postúpia najviac 2 najlepšie práce za školu v 3 kategóriách - hlavnej, tvorivej a propagačnej, ak splnia stanovené kritéria. Študenti týchto najlepších prác sa zúčastnia súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 19.3.2018.o 9.00 hod. v SOŠ dopravnej v Martine-Priekope. Zoznam postupujúcich prác bude zverejnený na stránke usporiadateľa www.sosd.sk  Na súťažnú prehliadku študent prinesie prácu zviazanú v dvoch vyhotoveniach a spracovaná bude na CD nosiči v prezentačnom programe PowerPoint. Celoštátne kolo súťaže sa bude konať v dňoch 11. a 12. apríla 2018 na SOŠ Senica, a ako každoročne aj tento rok ho SOŠ Senica organizuje v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania.     Medzinárodné finále sa bude konať v Rakúsku. Aktuálne informácie o priebehu a konaní súťaže priebežne doplníme.
Ing. Katarína Lengyelová organizátor krajského kola ENERSOL SK
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa