Stredná odborná škola dopravná

Odbory
Kód odboru:
Názov študijného, alebo učebného odboru:
Stupeň vzdelania:
Počet žiakov:
     v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja 45/2016 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti Žilinský samosprávny kraj určuje Strednej odbornej škole dopravnej, Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 4 triedy prvého ročníka
nositeľka európskeho certifikátu kvality Zavádzanie nových moderne koncipovaných odborov podľa potrieb trhu práce a organizovanie akcií prekračujúcich rámec regiónu ju charakterizuje ako modernú vzdelávaciu inštitúciu.
Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Počet tried:
3759 K
komerčný pracovník v doprave
ISCED 3 A
24
1
2697 K
mechanik elektrotechnik
ISCED 3 A
30
1
2684 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle (experiment)
V školskom roku 2017/2018 sú v SOŠD otvárame nasledovné odbory
Kód odboru:
Názov študijného, alebo učebného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺžka štúdia:
Počet tried:
Počet žiakov:
2466 H 10
mechanik opravár - koľajové vozidlá
3762 H
železničiar
v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory:
Spolu:
4
86
Denné štúdium
Nové odbory štúdia
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Od 1.septembra 2016 bude do siete SOŠ dopravnej zaradený učebný odbor 3763 H Manipulant poštovej prevádzky a prepravy 
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Od 1.septembra 2017 bude do siete SOŠ dopravnej zaradený študijný odbor 3758 K Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Určenie počtu tried 1.  ročníka SOŠD pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
ISCED 3 C
3 roky
1
18
Martin-Priekopa 4.9.2017
3758 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
2466 H 10
mechanik opravár - koľajové vozidlá
3762 H
železničiar
3763 H
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
ISCED 3 C
30
1
3759 K
komerčný pracovník v doprave
2697 K
mechanik elektrotechnik
ISCED 3 A
4 roky
0,6
2684 K
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle (experiment)
3758 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
22
3770 H
mechanik železničnej prevádzky
ISCED 3 C
3 roky
1
18
ISCED 3 A
4 roky
0,4
8
ISCED 3 A
4 roky
0,5
10
ISCED 3 A
4 roky
0,5
10
Od 1.septembra 2018 bude do siete SOŠ dopravnej zaradený učebný odbor 3770 H Mechanik železničnej prevádzky
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle  Novým odborom štúdia sa stali bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, ktorý bol slávnostne otvorený v septembri 2012. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný  ako odbor profesijnej prípravy pre úsek bezpečnostných elektrotechnických služieb pre oblasti dopravy so všeobecným prehľadom o celej oblasti a so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít. Ich kvalita a výkonnosť sa  zohľadňuje v cene pracovných prostriedkov, nástrojov, komodít, dopravných prostriedkov. Nevyčísliteľná cena ľudského života je dôvodom ochrany zdravia a života človeka, ochrany majetku hmotného - budov, technologického zariadenia, nehmotného - invencií, know-how firiem a organizácií priemyselných a dopravných prostriedkov. Tieto faktory, požiadavky praxe, zamestnávateľov štátneho a súkromného sektoru,  sú dôvodom zavedenia študijného odboru bezpečnostné systémy v doprave a priemysle. Študijný odbor pripravuje absolventov na prácu technikov bezpečnostných zariadení v doprave a priemysle. Na  základoch z elektrotechniky, elektrických meraní, elektroniky a technológie v 1. a 2. ročníku štúdia  pripravuje absolventov do pozícií odborníkov na bezpečnostné systémy v doprave a priemysle schopných: -  navrhnúť vhodné bezpečnostné prostriedky na ochranu hmotného a nehmotného majetku, ochranu života a zdravia pracovníkov,/ napr.  kamerové    systémy, osobné hlásiče porušenia ochranných podmienok na mobilný telefón, resp. mail určenej osobe a policajným zložkám/,  -  diagnostikovať poruchy na bezpečnostných systémoch, systémoch ochrany objektov, života a zdravia a na senzorovej technike, -  diagnostikovanú chybu odstrániť, -  spojazdniť bezpečnostný systém nastavením podmienok podľa požiadaviek  zákazníka. -  vykonávať funkciu bezpečnostného alebo revízneho technika Po úspešnom ukončení štúdia , má absolvent  možnosť pokračovať v štúdiu v pomaturitnej forme, alebo vo vysokoškolskom štúdiu napr. na Žilinskej univerzite, alebo rozšíriť vlastným úsilím svoje vedomosti na špecializovaných školeniach oprávňujúcich ho vykonávať revízie existujúcich  bezpečnostných zariadení a systémov u zákazníka. 3762 H železničiar Charakteristika odboru: Učebný odbor železničiar pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať primerane náročné práce pri riadení a prevádzke železničnej dopravy. Odborné vzdelávanie poskytuje vedomosti spojené najmä so zostavou a sprievodom nákladných a osobných vlakov, zabezpečovaním jazdy vlakov a posunujúcich dielov, prepravou cestujúcich, tovaru a batožín. Obsah vzdelania umožňuje absolventovi spoznať v predpísanom rozsahu dopravné predpisy platné pre dopravcov pre prístup na trate ŽSR a interné predpisy železničných dopravných spoločností, orientovať sa v základných úlohách a v poslaní jednotlivých sekcií železničnej dopravy. Absolvent sa môže podľa zamerania uplatniť v železničnej doprave a preprave, a to ako dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, strážnik oddielu (hradlár, hlásničiar), signalista, skladník, pokladník v osobnej a nákladnej pokladnici, komerčný pracovník, sprievodca, vlakvedúci, informátor a iné profesie, pre ktoré postačuje nadobudnuté vzdelanie. Ide napr. o operátora IT, rôzne administratívne profesie a pod.
Charakteristika odboru Učebný odbor poskytuje absolventom vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a pokladničnej služby, triedení a spracovaní zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky), oboznamuje so spracovaním zásielok počas prepravy poštovými kurzami (vlaková, automobilová a lietadlová pošta), zhotovovaním záverov a výmenou záverov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete, úzko súvisia s prijímaním, prepravou, logistikou a dodávaním zásielok na pošte, vybavovaním reklamácií, s poukazovou službou, výplatou dôchodkov a inkasovaním platieb SIPO. Absolvent učebného odboru 3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy je kvalifikovaný výkonný pracovník poštovej prevádzky a prepravy, schopný vykonávať práce pri prijímaní, preprave a dodávaní poštových zásielok. Ovláda základy poštovej, telekomunikačnej, bankovej a obstarávateľskej činnosti pošty.
Vzdelávací program poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na oblasť železničnej dopravy Aké činnosti budeš schopný vykonávať: - práce a činnosti v železničnej doprave a preprave spojené so zabezpečovaním jazdy vlakov a posunujúcich dielov, - činnosti spojené so zostavovaním a sprevádzaním vlakov, ich brzdením, vykurovaním a osvetlením. - obsluhovať zariadenia vozňov, oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, výhybky, brzdy, - používať návestné prostriedky a zariadenia, - vykonávať činnosti pri zbere a prenose údajov výpočtovou technikou. Možnosti pracovného uplatnenia: Kvalifikovaný zamestnanec v oblasti železničnej prevádzky - výpravca, dozorca prevádzky, komandujúci, technológ, prevádzkový dispečer, kontrolný dispečer, kontrolór dopravy, dopravný námestník. Náplň práce: riadenie a koordinácia vlakovej dopravy v pridelenom obvode železničnej stanice a trate alebo na diaľkovo obsluhovaných úsekoch trate riadenie a koordinovanie práce prislúchajúcich zamestnancov a vlakového personálu v ŽST riadenie a kontrola posunu v stanici a v medzistaničnom úseku koordinácia prevádzkových systémov a technológií obsluha moderného zabezpečovacieho zariadenia organizácia prevádzkových činností na ŽST kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy obsluha prevádzkových informačných systémov Doklad o dosiahnutom vzdelaní: - maturitné vysvedčenie - výučný list
Učebný odbor poskytuje vedomosti spojené so zabezpečením údržby a opravy zvršku, spodku a umelých stavieb, údržbou výhybiek, riadenie a obsluhu železničných koľajových zariadení, hnacích vozidiel. Absolvent ovláda nastavovanie strojov, vrátane opráv motorov, elektrických a hydraulických častí agregátov. Vykonáva údržbu, obsluhu, rekonštrukciu a opravy pevných elektrických trakčných a silnoprúdových zariadení. Pripravuje hnacie vozidlo, vykonáva skúšky brzdy vlaku. Uplatneie v praxi: traťový robotník zámočník koľajových konštrukcií a koľajových vozidiel zabezpečovací a oznamovací technik správca železničnej infraštruktúry