Stredná odborná škola dopravná

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Žilinský samosprávny kraj,  Komenského č. 48, 011 09 Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje na obsadenie pracovného miesta riaditeľa: Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2,036 08  Martin – Priekopa, Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Osobitné kvalifikačné predpoklady: absolvovanie prvej atestácie, najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania). Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti), ovládanie štátneho jazyka, ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť        výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, znalosť pracovnoprávnych vzťahov, riadiace schopnosti a skúsenosti, ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie,        presnosť a zodpovednosť; Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo        získané v inom ako štátnom jazyku), vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní        prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady), profesijný štruktúrovaný životopis, prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti, návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom        rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové        medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke: Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke: a) úvod, b) zameranie koncepcie rozvoja školy, c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia), d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných       dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, e) ciele koncepcie rozvoja školy, f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení, g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy, i) záver. Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná. Platové podmienky: v súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s Nariadením vlády SR č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  -  RIADITEĽ  Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa“ najneskôr do 12.04.2019 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke. Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov  bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
výberové konanie