Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát - Organizácia života v školskom internáte
Kolektív pedagógov v súčasnosti zodpovedný za výchovu mimo vyučovania:   Riaditeľka SOŠD a ŠI:            Zástupca riaditeľa pre VMV:     Vychovávatelia:                     Pomocní vychovávatelia: Našim cieľom je: -   poskytovať ubytovanie a stravu žiakom študujúcim na stredných školách, ktorí k nám prichádzajú     za vzdelaním z celého Slovenska -   vytvárať podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie -   vytvárať také podmienky pre žiakov, aby mohli rozvíjať svoje záujmy, nadanie a talent -   byť moderným voľnočasových školským zariadení -   zvyšovať záujem žiakov o organizovanú pravidelnú činnosť v ŠI širokou ponukou záujmových útvarov. -   viesť žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty
Anna Brozmanová Anna Mandáková Adriana Fedorová PhDr. Magdaléna Krejčírová Mgr. Lucia Kopecká Ing. Marián Halvoň Ing. Peter Gondžár Mgr. Marta Čierna
Mgr. Marta Čierna
PhDr. Jarmila Matejčíková
Ing. Milan Hagara Ing. Alexander Abrosimov
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa