Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímanie na štúdium v systéme duálneho vzdelávania
1 v systéme duálneho vzdelávania sa žiakovi poskytuje odborné vzdelávanie na základe 1) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou 2) učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom  a žiakom obidve zmluvy musia mať písomnú formu 2 zamestnávateľ musí mať overenú spôsobilosť poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore, alebo v učebnom odbore. Overenie sa vykoná na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ doručí príslušnej stavovskej organizácii, alebo príslušnej profesijnej organizácii do 30 septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Ak zamestnávateľ spĺňa podmienky, stavovská, alebo profesijná organizácia vydá zamestnávateľovi osvedčenie 3 zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia  po dohode uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní s príslušnou strednou odbornou školou 4 vybranému uchádzačovi  zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania 5 potvrdenie uchádzač pripojí k prihláške na vzdelávanie 6 po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi s ktorým má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia. 7 zamestnávateľ  písomne vyzve zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka na uzatvorenie učebnej zmluvy 8 učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 31.augusta kalendárneho roka pred nástupom žiaka do prvého ročníka.
Kritériá prijímacích skúšok
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili v l. termíne I. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky vykonali prijímacie skúšky    ú s p e š n e . Neznamená to však, že boli prijatí. Rozhodnutia o prijatí budú vydávané až po 2. termíne  I. kola prijímacích skúšok, t. j. po 17. 5. 2018. Martin-Priekopa 14. 5. 2018
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili v 2. termíne I. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky vykonali prijímacie skúšky    ú s p e š n e . Neznamená to však, že boli prijatí. Rozhodnutia o prijatí budú vystavené dnes 17. 5. 2018. Zápis bude v dňoch 21. a 22. 5. 2018. V prípade, že Vám termín nevyhovuje, dohodnite sa telefonicky na čísle 043/4281486 u pani Pavlovičovej-Matisovej. Martin-Priekopa 17. 5. 2018
PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy