Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Otvorenie školského roka 2020/21 v SOŠD Martin-Priekopa Slávnostné otvorenie školského  roka  sa uskutoční  2. septembra 2020 nasledovne : 1. ročník ... o 9, 00 hod. 2. ročník ... o 9, 20 hod. 3. ročník ... o 9, 40 hod. 4. ročník ... o 9, 00 hod. Otvorenie školského roku v 1. ročníkoch sa uskutoční v aule, v ostatných ročníkoch v jednotlivých triedach podľa rozpisu. Špeciálne usmernenie pri otvorení školského roku 2020/2021 Počas obdobia 2.9 – 15.9, budú platiť nasledovné pravidlá: • Pri prvom nástupe do práce všetci žiaci školy i školského  internátu vyplnia dotazník o zdravotnom   stave pred nástupom do zamestnania • Každý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie   o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie • Pokyny k nástupu do školy i na školský internát dostanú žiaci cez EDU PAGE. • Pri vstupe do školy sa bude vykonáva meranie teploty • V prípade podozrenia na COVID 19 bude žiak umiestnený  do miestnosti pri vrátnici a privolaní   rodiča žiaka • Pri vstupe do priestorov školy žiak musí mať pri sebe dve ochranné rúška a  nosiť rúško všade   vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy. • Bez ochranného prekrytia horných dýchacích ciest, nebude žiakovi povolený vstup do priestorov školy. • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. • Škola nebude  organizovať viacdňové školské výlety, spoločenské akcie a iné hromadné podujatia. • Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport   (posilňovňa) sa do 25.9. nevyužívajú. • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich   dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.2020 • Všetci zamestnanci sú povinní  dodržiavať všetky opatrenia   Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR zverejnilo manuály pre školy, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok  2020/2021 https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/
Usmernenie pri nástupe na školský internát  v školského roku 2020/2021 Prevádzkové podmienky školského internátu pri SOŠD Martin-Priekopa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a najmä pri nástupe na žiakov na školský internát a potreby dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Počas obdobia 1.9 – 15.9. 2020, budú platiť nasledovné pravidlá: Stretnutie pedagogických zamestnancov s rodičmi sa ruší! • Nástup žiakov na školský internát je dňa 1. 9. 2020 v čase od 15.00 h do 18.00 h. • Vstup do priestoru školy a školského internátu  je povolený iba žiakom a zamestnancom školy,   jednotlivo, bez sprievodu rodiča alebo zákonného zástupcu. • Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky   žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky   prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Prosíme o vytlačenie, vyplnenie   a podpísanie priložených čestných vyhlásení rodičmi. • Pred vstupom do školy a školského internátu sa bude vykonávať meranie teploty. • Žiaci budú povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy a školského internátu. • Žiaci sú povinní čo najväčšej miere eliminovať stretávaniu sa v skupinách. • Vyššie uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich   dodržiavanie aj počas obdobia 16.9 – 23.9.2020 V prípade podozrenia na ochorenie COVID–19 v SOŠD, školskom internáte bezodkladne riešiť vzniknutú situáciu. Zákonný zástupca • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej   školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk   v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). • Zabezpečí pre svoje  dieťa  každý  deň  dve  rúška  (jedno  náhradné,  musí  mať  pri  sebe v prípade   potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky   prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021. • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky   žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak   neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Upozornenie Vážení rodičia žiakov prvých ročníkov v šk. roku 2020/2021 žiadame vás, aby ste doručili materiály ŠVVP zo ZŠ + žiadosť o integráciu, v prípade, že máte záujem, aby bolo vaše dieťa integrované v šk. roku 2020/2021. Dokumentáciu je potrebná doručiť do 2.9.2020 
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
UPOZORNENIE Na zaklade rozhodnutia ministra školstva SR sa nosenie rúška v priestoroch školy predlžuje do konca septembra 2020.