Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Milí učitelia Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakajú na žiakov. Podľa posledných informácií je otvorenie škôl naplánované na 4. etapu, teda na začiatok júna. V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Rátame však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria a pracujeme na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. Naša predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupníme na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré pošleme koordinátorovi súťaže. Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája skúšobne pripoja na stránku, aby sme zistili, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením. Sme si vedomí, že súťaž doma nebude prebiehať v rovnako kontrolovaných podmienkach, ako v škole. Je to však jediná možnosť a pravdupovediac, nejde o život. Kto by chcel podvádzať, ide iba sám proti sebe.
S pozdravom tím Talentídy
OZNÁMENIE O KLASIFIKÁCII Vážení žiaci, milí rodičia, dňa 12.5.2020 Vám budú v elektronickej žiackej knižke sprístupnené informácie o výsledkoch klasifikácie  internej časti maturitnej skúšky a žiadame Vás o vyjadrenie: Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky, do 15. mája 2020 písomne e-mailom alebo poštou oznámi nesúhlas  na adresu: SOŠD, Zelená 2, Martin-Priekopa 03608, -alebo sosdmt@sosd.sk -alebo odovzdá list na vrátnici školy Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas  s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi do 15.5. 2020 maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky. V prípade, že vyjadríte svoj nesúhlas so známkou, ktorá bude na maturitnom vysvedčení, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 v zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. O prevzatí maturitného a koncoročného vysvedčenia Vás budeme informovať.
Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope spustila možnosť doručiť, cez informačný systém základnej školy EduPage, až dve prihlášky na dva odbory vzdelávania v našej škole: Do 15.5.2020 si záujemca z našej ponuky môže vybrať: Študijné odbory 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Železnice Slovenskej republiky 3759 K komerčný pracovník v doprave 2697 K mechanik elektrotechnik - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania pre             Železnice Slovenskej republiky, ŽOS Vrútky a. s., TTS Martin, s. r. o., Železničná spoločnosť Slovensko             ako rušňovodič 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle Učebné odbory: 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Železnice Slovenskej republiky, ŽOS Vrútky, a. s. 3762 H železničiar - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania pre Železnice             Slovenskej republiky 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Slovenskú poštu, a. s. 2466 H 10  mechanik opravár – koľajové vozidlá - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre ŽOS Vrútky, a. s. 3770 H mechanik železničnej prevádzky - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania              pre Železnice Slovenskej republiky
Výsledky prijímacieho konania v SOŠD Martin-Priekopa pre šk. rok 2020/21 Vážení rodičia, milí žiaci Kód žiaka bol zaslaný zákonnému zástupcovi žiaka podľa prihlášky na štúdium Skratky : PP - prijatý po prijímacom konaní NM – neprijatý pre nedostatok miesta VO – výber z dvoch odborov Všetky rozhodnutia budú zaslané poštou spolu s doručenkou do vlastných rúk. Prosíme o ich prevzatie z dôvodu dodržania  správnej agendy. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2020/2021, aby riaditeľke školy bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.  Riaditeľ školy môže v prípade nenastúpenia lepšie umiestneného žiaka  zmeniť rozhodnutie a prijať do 15. 6. 2020 nasledovného žiaka  pod čiarou, ktorý sa odvolal. Odvolanie je možné poslať e mailom, poštou alebo aj doniesť osobne na vrátnicu školy. Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia poslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou mailom, poštou alebo osobne na vrátnicu školy najneskôr do 4.6.2020.  Prosíme Vás, aby ste nám  obratom nahlásili nastúpenie i  nenastúpenie v prípade prijatia na inú školu. Ďakujeme.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Na základe príkazu odboru školstva a športu ŽSK v spolupráci s odborom zdravotníctva ŽSK, s cieľom eliminovať riziko šírenia nákazy COVID 19, bude od  10.03.2020 do odvolania telocvičňa školy   Z A T V O R E N Á.
Vážení rodičia a žiaci, z odporúčania MŠVVaŠ SR sme pristúpili v týchto dňoch k vyučovaniu formou Edupage a mailov. Z tohto dôvodu Vás prosíme o kontrolu Edupage a mailov, kde Vám budú učitelia zadávať témy a úlohy na vypracovanie. Ďakujeme za pochopenie. Chráňte sa, chránite tým svojich blízkych.
Vážení rodičia a žiaci, na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania. Žiadame študentov našej školy, aby pokračovali vo  vzdelávaní dištančnou formou podľa pokynov svojich učiteľov a majstrov OV,  ktorí vám budú každý deň podľa rozvrhu prideľovať materiály aj domáce úlohy. Ďakujem za pochopenie
Milé deti, žiaci, študenti, v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.
Rozhodnutie ministra školstva k maturitným a záverečným skúškam
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.