Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti a cieľom je podporiť nielen jazykovú, ale i kultúrnu rozmanitosť, motivovať ľudí všetkých vekových kategórií, aby sa učili jazyky. Aj naša škola sa zapojila  do programu Kancelárie pre viacjazyčnosť (vys. prac. GR EK pre preklad) a Štátneho pedagogického ústavu v spolupráci portálu www.ucimenadialku.sk cez online prezentácie o jazykoch a kultúrach v Európe.
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Nadácia ŽSK s Rodinným centrom pomoci
Dňa 28.09.2020 a 05.10. a 06.10 2020 sme na našej škole zorganizovali Adaptačný deň pre študentov I. ročníkov, zameraný na podporu dobrých vzťahov a tímovú spoluprácu triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi. Aktivitu pre žiakov pripravili pracovníci CPPPaP v Martine./Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie/
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Rozlúčka so štvrtákmi Dňa 26.5.2021 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi. Niektorí pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokej škole, iní pôjdu pracovať. Všetkým prajeme veľa úspechov v živote.
Hľadajú sa nadšenci anglického jazyka, ktorí si zmerajú sily v celoškolskom podujatí trieda vs trieda na platforme Kahoot!.
Európsky deň jazykov 7.- 9.10.2020 – Dni plné aktivít a zábavy
Enersol 2021
Riaditeľka  SOŠ dopravnej v Martine – Priekope vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022