Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
Mgr. Lucia Kopecká
Motivačné štipendium
do 60€.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Stredoškolský ISIC Stredoškoláci a základoškoláci pozor! Iba vy môžete získať cez svoju školu preukaz ISIC/EURO<26 s kopou výhod a funkcií. Naším zámerom je podporiť mladých ľudí tým, že im chceme ušetriť čo najviac peňazí, aby si mohli dovoliť pre seba viac vecí.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
SOŠ dopravná Martin-Priekopa, Zelená 2 Ti, milá žiačka, milý žiak, ponúka: „Prijímačky na nečisto“                              z matematiky a slovenského jazyka dňa  30. apríla  2019 (utorok) o 14:00 h v učebniach: č. 273 Matematika                      č. 266 Slovenský jazyk a literatúra Príď si overiť svoje vedomosti a zručnosti! Po oprave vysvetlíme chyby a nedostatky.
Tatranskí rytieri II. ročník Naša škola SOŠD Martin-Priekopa sa už druhý rok zapojila do projektu „Tatranskí rytieri“. V školskom roku 2017/18 sa akcie ujala  trieda I.AO. Žiak Róbert Gajdoš vytvoril video a fotografie, ktoré sme odoslali do súťaže a netrpezlivo budeme čakať na umiestnenie.
Mladý Slovák 2018 Dňa 18. apríla 2018 sa na našej škole konal už 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2018. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci museli zvládnuť v časovom limite  30 minút test, ktorý mal 30 otázok.
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Termíny rodičovských združení:   16.4.2019
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Voľné pracovné miesta
Pozvánka na Študuj dopravu
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK      Žiaci našej školy a školského internátu sa dňa 26.2.2019 zúčastnili v Žiline na šachovom turnaji o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na silne obsadenom turnaji súťažili žiaci stredných škôl zo všetkých regiónov  Žilinského kraja – Turiec, Liptov aj Orava. Štartovali aj študenti, ktorí pravidelne  reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni. Súťaž prebiehala v deviatich partiách tempom 2x5minút. Žiačka  školského internátu SOFIA ANNA CÍBIKOVÁ v kategórii Región Turiec obsadila pekné 3.miesto. K úspechu srdečne gratulujeme.
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy