Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk
zameraný na podporu dobrých vzťahov a tímovú spoluprácu triedneho kolektívu, za pomoci zlepšenia komunikácie, zvýšenia kooperácie a pozitívnych interakcií medzi jej členmi. Aktivitu pre žiakov pripravili pracovníci CPPPaP v Martine. (Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie)
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Dňa 28.09.2020 a 05.10. a 06.10 2020 sme na našej škole zorganizovali Adaptačný deň pre študentov I. ročníkov,
Vážení rodičia, milí žiaci Na základe rozhodnutia ministra školstva SR od pondelka 12.10.2020 do odvolania prechádza SOŠD Martin-Priekopa na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie bude prebiehať  podľa rozvrhu. Školský internát bude zatvorený.