Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Bratislava – 6. november 2019 – Počas celoštátnej výstavy stredoškolského odborného vzdelávania MLADÝ TVORCA (5. – 6. novembra) sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex so svojimi zručnosťami predviedli v profesii elektronik najlepší žiaci prvých a druhých ročníkov škôl z celého Slovenska. Do úvodného ročníka súťaže Mladých elektronikov sa zapojilo 30 žiakov zo 17. stredných škôl. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov, v ktorej boli  odborníci z praxe, zo stredných škôl, vysokej školy a školského klubu mali nesmierne náročnú úlohu. Pri hodnotení rozhodovala kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli aj teoretické vedomosti.   Zvíťazil Tomáš Matuška zo SPŠ elektrotechnickej J. Murgaša v Banskej Bystrici,  druhý bol Tobias Hrubjak zo Spojenej školy v Tvrdošíne a tretiu priečku obsadil Milan Kmecík zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove. V interaktívnych  prezentáciách, v rámci podujatia Skills Slovakia, sa predstavilo 6 partnerov spolupráce: SOŠ veterinárna Nitra s odbormi agropodnikanie, farmárstvo, kynológia, SOŠ záhradnícka Piešťany v odbore floristika, SOŠ Stará Turá robotikou a mechatronikou, SOŠ stavebná Nitra murármi, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave odborom environmentalistika a ekológia, ktorým úspešne podporuje žiakov slovenských stredných škôl v rámci projektu „ Zelený Andel“ a Slovenský cech pre chladiacu a klimatizačnú techniku v odbore chladiaca a klimatizačná technika.   Mladý tvorca bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý bol hlavným garantom, sa predstavil v Nitre aj v ďalších aktivitách a sprievodných podujatiach.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Milí žiaci, važení rodičia, pozývame Vás na: Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční:  I.termín: 12.11.2019 a II.termín: 11.2.2020 kde sa dozviete o možnostiach štúdia na našej škole a zároveň si môžete prezrieť aj priestory, kde budete študovať. Ste srdečne vítaní.
Termíny rodičovských združení: 05.12.2019 23.04.2020
SKILLS SLOVAKIA INTERAKTÍVNE PREZENTÁCIE A SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV – MLADÝ TVORCA 2019