Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
Mgr. Lucia Kopecká
Motivačné štipendium
23€ do 60€/mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť. Predlženie platnosti čipu (cez SMS) NIE JE predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26, ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (NIE SÚ TO VŠETCI DOPRAVCOVIA V SR). Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. PRETO JE POTREBNÉ MAŤ PREDLŽENÚ PLATNOSŤ PREUKAZU VIZUÁLNE (ZNÁMKOU), AJ ELEKTRONICKY V ČIPE (SMS). Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže V ZAHRANIČÍ KONTROLUJÚ LEN VIZUÁLNU PLATNOSŤ. Nie elektronickú. ZNÁMKU ISIC 09/2020,  KTORÁ POTVRDZUJE STATUS DENNÉHO ŠTUDENTA PO CELOM SVETE v školskom roku 2019/2020, môžete už OD 1.6.2019 KÚPIŤ NA SVOJEJ ŠKOLE ALEBO NA WWW.OBJEDNAJ-PREUKAZ.SK
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK      Žiaci našej školy a školského internátu sa dňa 26.2.2019 zúčastnili v Žiline na šachovom turnaji o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na silne obsadenom turnaji súťažili žiaci stredných škôl zo všetkých regiónov  Žilinského kraja – Turiec, Liptov aj Orava. Štartovali aj študenti, ktorí pravidelne  reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni. Súťaž prebiehala v deviatich partiách tempom 2x5minút. Žiačka  školského internátu SOFIA ANNA CÍBIKOVÁ v kategórii Región Turiec obsadila pekné 3.miesto. K úspechu srdečne gratulujeme.
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa ponúka voľné miesta pre učebné odbory
3763 H Manipulant poštovej prevádzky   4 miesta ( Duálne vzdelávanie) 3770 H Mechanik železničnej prevádzky   7 miest 2466 H 10 Mechanik opravár - koľajové vozidlá   7 miest
        Úradné hodiny počas prázdnin v termíne 29. 7. - 9. 8. 2019 bude celoškolská dovolenka a škola bude zatvorená, v ostatnom termíne budú úradné hodiny každý deň  od 10.00 do 12.00 h.                                      riaditeľstvo školy
   SOŠD Martin-Priekopa oznamuje, že počas letných prázdnin (júl, august) sa z dôvodu opráv nebudúprenajímať priestory telocvične.
Dňa 26.06.2019 sa v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči uskutočnilo slávnostné oceňovania žiakov stredných škôl . Gratulujeme nášmu ocenenému žiakovi Robertovi  G a j d o š o v i.