Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Milí učitelia Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj našu najväčšiu súťaž Matematický klokan. Testy smutne v školách čakajú na žiakov. Podľa posledných informácií je otvorenie škôl naplánované na 4. etapu, teda na začiatok júna. V prípade, že sa školy otvoria, bude môcť súťaž prebehnúť v tradičnej papierovej podobe. Rátame však aj s možnosťou, že sa školy neotvoria a pracujeme na tom, aby sa v júni mohla súťaž konať online. Naša predstava o súťaži je taká, že každá kategória bude súťažiť v iný deň, aby to zvládol server a internetové pripojenie. V dňoch 8. – 12. júna sprístupníme na stránke na vymedzený čas súťažné úlohy. Žiaci sa k nim dostanú cez jednoduché vstupné údaje, ktoré pošleme koordinátorovi súťaže. Žiaci sa v čase od 25. do 31. mája skúšobne pripoja na stránku, aby sme zistili, koľkým sa to podarilo, prípadne, aké problémy mali s pripojením. Sme si vedomí, že súťaž doma nebude prebiehať v rovnako kontrolovaných podmienkach, ako v škole. Je to však jediná možnosť a pravdupovediac, nejde o život. Kto by chcel podvádzať, ide iba sám proti sebe.
S pozdravom tím Talentídy
Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope spustila možnosť doručiť, cez informačný systém základnej školy EduPage, až dve prihlášky na dva odbory vzdelávania v našej škole: Do 15.5.2020 si záujemca z našej ponuky môže vybrať: Študijné odbory 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy – tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Železnice Slovenskej republiky 3759 K komerčný pracovník v doprave 2697 K mechanik elektrotechnik - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania pre             Železnice Slovenskej republiky, ŽOS Vrútky a. s., TTS Martin, s. r. o., Železničná spoločnosť Slovensko             ako rušňovodič 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle Učebné odbory: 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Železnice Slovenskej republiky, ŽOS Vrútky, a. s. 3762 H železničiar - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania pre Železnice             Slovenskej republiky 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre Slovenskú poštu, a. s. 2466 H 10  mechanik opravár – koľajové vozidlá - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho             vzdelávania pre ŽOS Vrútky, a. s. 3770 H mechanik železničnej prevádzky - tento odbor je možné študovať aj v systéme duálneho vzdelávania              pre Železnice Slovenskej republiky
Výsledky prijímacieho konania v SOŠD Martin-Priekopa pre šk. rok 2020/21 Vážení rodičia, milí žiaci Kód žiaka bol zaslaný zákonnému zástupcovi žiaka podľa prihlášky na štúdium Skratky : PP - prijatý po prijímacom konaní NM – neprijatý pre nedostatok miesta VO – výber z dvoch odborov Všetky rozhodnutia budú zaslané poštou spolu s doručenkou do vlastných rúk. Prosíme o ich prevzatie z dôvodu dodržania  správnej agendy. Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, ktorí neboli prijatí na štúdium v školskom roku 2020/2021, aby riaditeľke školy bezodkladne podali odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.  Riaditeľ školy môže v prípade nenastúpenia lepšie umiestneného žiaka  zmeniť rozhodnutie a prijať do 15. 6. 2020 nasledovného žiaka  pod čiarou, ktorý sa odvolal. Odvolanie je možné poslať e mailom, poštou alebo aj doniesť osobne na vrátnicu školy. Prijatí uchádzači svoj nástup na štúdium na našej škole nahlásia poslaním vyplneného záväzného prihlásenia na štúdium spolu s návratkou mailom, poštou alebo osobne na vrátnicu školy najneskôr do 4.6.2020.  Prosíme Vás, aby ste nám  obratom nahlásili nastúpenie i  nenastúpenie v prípade prijatia na inú školu. Ďakujeme.
v Martine 17.6.2020
PhDr. Jarmila Matejčíková riaditeľka školy
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia a žiaci, z odporúčania MŠVVaŠ SR sme pristúpili v týchto dňoch k vyučovaniu formou Edupage a mailov. Z tohto dôvodu Vás prosíme o kontrolu Edupage a mailov, kde Vám budú učitelia zadávať témy a úlohy na vypracovanie. Ďakujeme za pochopenie. Chráňte sa, chránite tým svojich blízkych.
Vážení rodičia a žiaci, na základe opatrenia MŠVVaŠ SR z 24. marca 2020 sa vyučovanie prerušuje od 30.3.2020 až do odvolania. Žiadame študentov našej školy, aby pokračovali vo  vzdelávaní dištančnou formou podľa pokynov svojich učiteľov a majstrov OV,  ktorí vám budú každý deň podľa rozvrhu prideľovať materiály aj domáce úlohy. Ďakujem za pochopenie
Rozhodnutie ministra školstva k maturitným a záverečným skúškam
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Voľné miesta v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2020/21
Na základe usmernenia  riaditeľky odboru školstva ŽSK Mgr. Janky Školovej riaditeľka SOŠD Martin-Priekopa vydáva nasledovný pokyn pre zamestnancov a žiakov školy: 1. Učitelia a majstri odbornej výchovy nastúpia do práce 22.6.2020. Ostatní zamestnanci budú usmernení     svojimi nariadenými. 2. Žiaci nastúpia do školy dňa 29.6.2020 o 8,00 hod, aby odovzdali a prevzali učebnice na ďalší školský     rok a vyzdvihli si veci na OV a dňa 30.6.2020 o 9,00, kedy bude slávnostné ukončenie školského roka     a odovzdanie vysvedčení. 3. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci i žiaci  školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred     návratom do zamestnania. 4. Pedagogickí zamestnanci budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní žiakov do 27.6.2020. 5. Každý zamestnanec a žiak zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení      pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov,     dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).