Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Voľné pracovné miesta pre absolventov Zoznam aktuálnych voľných pozícií v spoločnosti METRANS /Danubia/, a.s.:
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
Voľné miesta v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2020/21
Upozornenie Vážení rodičia, milí žiaci, v Zmysle „ Rozhodnutia o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ si dovoľujeme pripomenúť, všetkým žiakom denného aj nadstavbového štúdia, že sú povinní do 31. augusta 2020 doručiť na adresu SOŠD, Zelená 2, Martin-Priekopa 03608  všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie ( potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, uchádzači so zdravotným znevýhodnením si vyžiadajú materiály pre žiakov so ŠVVP na príslušnej ZŠ, ktorú absolvovali.) Dňa 2.9.2020 prinesú žiaci prijatí do denného štúdia vysvedčenie z 9. ročníka, žiaci prijatí do nadstavbového štúdia vysvedčenie z 3. ročníka + výučný list.
Oznamujeme študentom ubytovaným v školskom internáte v šk.roku 2019/2020, že im boli v termíne od 30.6.2020 do 6.7.2020 vrátené preplatky za ubytovanie.