Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Bratislava – 6. november 2019 – Počas celoštátnej výstavy stredoškolského odborného vzdelávania MLADÝ TVORCA (5. – 6. novembra) sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex so svojimi zručnosťami predviedli v profesii elektronik najlepší žiaci prvých a druhých ročníkov škôl z celého Slovenska. Do úvodného ročníka súťaže Mladých elektronikov sa zapojilo 30 žiakov zo 17. stredných škôl. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov, v ktorej boli  odborníci z praxe, zo stredných škôl, vysokej školy a školského klubu mali nesmierne náročnú úlohu. Pri hodnotení rozhodovala kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli aj teoretické vedomosti.   Zvíťazil Tomáš Matuška zo SPŠ elektrotechnickej J. Murgaša v Banskej Bystrici,  druhý bol Tobias Hrubjak zo Spojenej školy v Tvrdošíne a tretiu priečku obsadil Milan Kmecík zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove. V interaktívnych  prezentáciách, v rámci podujatia Skills Slovakia, sa predstavilo 6 partnerov spolupráce: SOŠ veterinárna Nitra s odbormi agropodnikanie, farmárstvo, kynológia, SOŠ záhradnícka Piešťany v odbore floristika, SOŠ Stará Turá robotikou a mechatronikou, SOŠ stavebná Nitra murármi, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave odborom environmentalistika a ekológia, ktorým úspešne podporuje žiakov slovenských stredných škôl v rámci projektu „ Zelený Andel“ a Slovenský cech pre chladiacu a klimatizačnú techniku v odbore chladiaca a klimatizačná technika.   Mladý tvorca bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý bol hlavným garantom, sa predstavil v Nitre aj v ďalších aktivitách a sprievodných podujatiach.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Milí žiaci, važení rodičia, pozývame Vás na: Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční: 11.2.2020 kde sa dozviete o možnostiach štúdia na našej škole a zároveň si môžete prezrieť aj priestory, kde budete študovať. Ste srdečne vítaní.
Termíny rodičovských združení:   23.04.2020
Skills Slovakia Interaktívne prezentácie a súťaž mladých elektronikov - Mladý tvorca 2019
Súťaž – „Čo s klimatickou krízou?“ v rámci projektu Recyklohry
   Či už má klimatická zmena za následok výkyvy počasia, hurikány alebo nie, jedno je isté - množstvo CO2 v našom ovzduší je vyššie ako by malo byť! Ako môžeme my prispieť k tomu, aby sme CO2 v našom ovzduší znižovali a premieňali ho na niečo užitočné. Jednou z možností znižovania CO2 je výsadba stromov.    Na základe tejto skutočnosti sa žiaci SOŠD a ŠI v Martine-Priekope zapojili do súťaže v rámci projektu Recyklohry s názvom „Čo s klimatickou krízou?“ Podmienkou súťaže bolo vysadenie minimálne jedného ihličnatého alebo listnatého stromu na svojom školskom dvore.    Na fotografiách sú žiaci školy a školského internátu pri sadení dvoch listnatých stromov na školskom dvore SOŠD.
Ing. Viera Bělohlávková koordinátorka projektu Racyklohry
8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy
   Do projektu Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili po prvýkrát na podnet Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, ktorá nás požiadala o partnerstvo. Po úvodnej komunikácii a potvrdení partnerstva sme sa pustili do práce. Naši žiaci vyhotovili spolu 50 záložiek s osobnosťami, ktoré zasvätili svoj život demokracii.     Z nich sme vybrali 40 najkrajších. Spolu so záložkami sme partnerskej škole poslali publikáciu České stopy v Turci. Ako sprievodnú akciu sme pripravili pre žiakov exkurziu do Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá sa konala dňa 19.11.2019. Práca na projekte sa nám veľmi páčila a určite sa zapojíme aj v ďalšom ročníku.  
Mgr. Marta Čierna školský koordinátor projektu
Kampaň Červené stužky
   Kampaň Červené stužky je zameraná na boj proti AIDS odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na 1. december Svetový deň boja proti AIDS a na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojených. Posledný novembrový týždeň sme sa v našej škole viac ako inokedy venovali téme AIDS a HIV. Na triednických hodinách sme sledovali filmy s uvedenou tematikou. Žiaci 3. ročníka absolvovali prednášku, ktorú si pre nás pripravila študentka 4. ročníka Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Červené stužky sú medzinárodným symbolom AIDS. Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Záverečnou aktivitou bola preto “Živá” červená stužka.
Dotazník spokojnosti Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom svojich organizácii.
Mikuláš
V piatok 6.12.2019 zavítala mikulášska nálada aj na Strednú odbornú školu dopravnú. Navštívil nás sv. Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom. Sladká odmena čakala na každého a príjemnú atmosféru sme si spestrili varením Mikulášskeho punču.
Naši žiaci v systéme duálneho vzdelávania pre Slovenskú poštu              na návšteve u zamestnávateľa Záleží nám na budúcich zamestnancoch Slovenská pošta začala v školskom roku 2019/2020 pripravovať prvých žiakov v systéme duálneho vzdelávania, do ktorého vstúpilo 12 žiakov z dvoch stredných odborných škôl. To, že prípravu budúcich „poštárov“ nevnímame iba ako formálnu záležitosť a máme záujem, aby sa žiaci už teraz cítili súčasťou našej poštárskej rodiny, dokazuje osobné stretnutie dualistov s riaditeľom ľudských zdrojov, Ing. Jurajom Donovalom, PhD., zorganizované odborom vzdelávania a rozvoja  6.12.2019  v Banskej Bystrici. Žiaci študijného odboru „Klientský manažér pošty“ z Banskej Bystrice a žiaci učebného odboru „Manipulant poštovej prevádzky a prepravy“ z Martina tak mali možnosť dozvedieť sa od riaditeľa ľudských zdrojov množstvo zaujímavých informácií o Slovenskej pošte a podeliť sa s ním o svoje dojmy z prvých mesiacov štúdia v systéme duálneho vzdelávania. O tom, že stretnutie na pôde Slovenskej pošty spojené s prehliadkou expozície Poštového múzea a odovzdávaním malých darčekov bolo pre žiakov príjemným zážitkom, svedčia aj slová jednej z účastníčok, žiačky Sáry Šotkovskej: „Bolo to veľmi príjemné stretnutie, sme radi, že nás pozvali a našli si na nás čas. Diskutovali sme o našej budúcej práci a o tom, aké máme doterajšie názory na naše duálne vzdelávanie. Bolo to veľmi zaujímavé sa dozvedieť, kam Slovenská pošta až siaha a taktiež jej plány, jej vývoj a to, ako napreduje. Pošta chce mať čo najviac mladých pracovníkov a záujemcov a bude sa snažiť o to, aby mali čo poskytovať. Osobne to bolo pre mňa veľmi príjemné stretnutie a ja dúfam, že takýchto stretnutí bude ešte viac. “ A my veríme, že nielen takýchto stretnutí bude viac, ale stúpať bude aj počet žiakov, ktorí sa budú pripravovať pre Slovenskú poštu v systéme duálneho vzdelávania.