Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
„Podpisom memoranda medzi ZSSK a ŽSK začala na Slovensku jedinečná spolupráca v oblasti odborného a celoživotného vzdelávania“   - Žilinský samosprávny kraj poskytne Železničnej spoločnosti Slovensko nevyužitú budovu Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa.
Riaditeľka školy PhDr. Jarmila Matejčíková  poďakovala žiakovi 2. ročníka Pavlovi Harielovi za poskytnutie zdravotníckej pomoci spolužiakovi.
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
11. 4. 2018 sa organizoval ŽSK, Komenského 48, "Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK 2018". Turnaj bol vyhlásený pre žiakov strených škôl v pôsobnosti ŽSK a prijímateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Cieľom súťaže bolo prelomiť generačné bariéry medzi juniormi a seniormi a poukázať na význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku. Z našej školy sa turnaja zúčastnili dvaja žiaci: Juraj Barienčík a Marek Štefanča z I. A triedy. Bojovali za našu školu veľmi oduševnene, Juraj Barienčík skončil na 5. mieste v rámci regiónu Turiec.
Mgr. Lucia Kopecká
Motivačné štipendium
do 60€/mesiac.
Martin-Priekopa 14. 5. 2018
PhDr. Jarmila Matejčíková, v. r. riaditeľka školy
Martin-Priekopa 16. 5. 2018
PhDr. Jarmila Matejčíková, v. r. riaditeľka školy
Zápis do 1. ročníka bude dňa 20. 5. 2019 od 16.00 h v aule školy
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Stredoškolský ISIC Stredoškoláci a základoškoláci pozor! Iba vy môžete získať cez svoju školu preukaz ISIC/EURO<26 s kopou výhod a funkcií. Naším zámerom je podporiť mladých ľudí tým, že im chceme ušetriť čo najviac peňazí, aby si mohli dovoliť pre seba viac vecí.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa do 1. ročníka na školský rok 2019/2020
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Voľné pracovné miesta
Pozvánka na Študuj dopravu
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK      Žiaci našej školy a školského internátu sa dňa 26.2.2019 zúčastnili v Žiline na šachovom turnaji o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na silne obsadenom turnaji súťažili žiaci stredných škôl zo všetkých regiónov  Žilinského kraja – Turiec, Liptov aj Orava. Štartovali aj študenti, ktorí pravidelne  reprezentujú Slovensko na medzinárodnej úrovni. Súťaž prebiehala v deviatich partiách tempom 2x5minút. Žiačka  školského internátu SOFIA ANNA CÍBIKOVÁ v kategórii Región Turiec obsadila pekné 3.miesto. K úspechu srdečne gratulujeme.
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili v l. termíne I. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky vykonali prijímacie skúšky    ú s p e š n e . Neznamená to však, že boli prijatí. Rozhodnutia o prijatí budú vydávané až po 2. termíne I. kola prijímacích skúšok, t. j. po 16. 5. 2019. Zápis do 1. ročníka bude dňa 20. 5. 2019 od 16.00 h v aule školy.
Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili v 2. termíne I. kola prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky vykonali prijímacie skúšky    ú s p e š n e . Neznamená to však, že boli prijatí. Poradie prijatých uchádzačov bude zverejnené na stránke školy dňa 17. 5. 2019 Zápis do 1. ročníka bude dňa 20. 5. 2019 od 16.00 h v aule školy.
V prípade neúčasti na zápise sa poradie žiakov bude posúvať podľa odvolaní rodičov o neprijatí žiakov.