Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
SPOLUPRACUJEME
AKTUALITY
Projekt Recyklohry Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope sa aktívne zapojila do environmentálneho projektu Recyklohry. V priestoroch školy, dielní a školského internátu sme zriadili 3 zberné miesta na recykláciu elektroodpadu, použitých batérií a tonerov.
Gratulujeme nášmu majstrovi OV Lackovi Jurčackovi k oceneniu ŽSK za celoživotnú prácu.
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Bratislava – 6. november 2019 – Počas celoštátnej výstavy stredoškolského odborného vzdelávania MLADÝ TVORCA (5. – 6. novembra) sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex so svojimi zručnosťami predviedli v profesii elektronik najlepší žiaci prvých a druhých ročníkov škôl z celého Slovenska. Do úvodného ročníka súťaže Mladých elektronikov sa zapojilo 30 žiakov zo 17. stredných škôl. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov, v ktorej boli  odborníci z praxe, zo stredných škôl, vysokej školy a školského klubu mali nesmierne náročnú úlohu. Pri hodnotení rozhodovala kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli aj teoretické vedomosti.   Zvíťazil Tomáš Matuška zo SPŠ elektrotechnickej J. Murgaša v Banskej Bystrici,  druhý bol Tobias Hrubjak zo Spojenej školy v Tvrdošíne a tretiu priečku obsadil Milan Kmecík zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove. V interaktívnych  prezentáciách, v rámci podujatia Skills Slovakia, sa predstavilo 6 partnerov spolupráce: SOŠ veterinárna Nitra s odbormi agropodnikanie, farmárstvo, kynológia, SOŠ záhradnícka Piešťany v odbore floristika, SOŠ Stará Turá robotikou a mechatronikou, SOŠ stavebná Nitra murármi, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave odborom environmentalistika a ekológia, ktorým úspešne podporuje žiakov slovenských stredných škôl v rámci projektu „ Zelený Andel“ a Slovenský cech pre chladiacu a klimatizačnú techniku v odbore chladiaca a klimatizačná technika.   Mladý tvorca bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý bol hlavným garantom, sa predstavil v Nitre aj v ďalších aktivitách a sprievodných podujatiach.
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Dňa 28.11.2018 sme založili s triedou II. BC na valnom zhromaždení študentskú firmu - MTBC, JA Firma. Budeme vyrábať kreatívne hrnčeky.
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Na základe vyhodnotenia  žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom "Vráťme šport do škôl", bola naša žiadosť akceptovaná odborom školstva a športu ŽSK v projekte pod názvom"Nesnívaj o úspechu, zobuď sa a pracuj na ňom", v kalendárnom roku 2018.
Kniha Martin a Vrútky z neba   http://www.cbs.sk/knihy/martin-a-vrutky/
Voľné pracovné miesta
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Milí žiaci, važení rodičia, pozývame Vás na: Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční: 11.2.2020 kde sa dozviete o možnostiach štúdia na našej škole a zároveň si môžete prezrieť aj priestory, kde budete študovať. Ste srdečne vítaní.
Termíny rodičovských združení:    05.12.2019      23.04.2020
Skills Slovakia Interaktívne prezentácie a súťaž mladých elektronikov - Mladý tvorca 2019
Súťaž – „Čo s klimatickou krízou?“ v rámci projektu Recyklohry
   Či už má klimatická zmena za následok výkyvy počasia, hurikány alebo nie, jedno je isté - množstvo CO2 v našom ovzduší je vyššie ako by malo byť! Ako môžeme my prispieť k tomu, aby sme CO2 v našom ovzduší znižovali a premieňali ho na niečo užitočné. Jednou z možností znižovania CO2 je výsadba stromov.    Na základe tejto skutočnosti sa žiaci SOŠD a ŠI v Martine- Priekope zapojili do súťaže v rámci projektu Recyklohry s názvom „Čo s klimatickou krízou?“ Podmienkou súťaže bolo vysadenie minimálne jedného ihličnatého alebo listnatého stromu na svojom školskom dvore.    Na fotografiách sú žiaci školy a školského internátu pri sadení dvoch listnatých stromov na školskom dvore SOŠD.
Ing. Viera Bělohlávková koordinátorka projektu Racyklohry
8. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy
   Do projektu Záložka do knihy spája školy sme sa zapojili po prvýkrát na podnet Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, ktorá nás požiadala o partnerstvo. Po úvodnej komunikácii a potvrdení partnerstva sme sa pustili do práce. Naši žiaci vyhotovili spolu 50 záložiek s osobnosťami, ktoré zasvätili svoj život demokracii.     Z nich sme vybrali 40 najkrajších. Spolu so záložkami sme partnerskej škole poslali publikáciu České stopy v Turci. Ako sprievodnú akciu sme pripravili pre žiakov exkurziu do Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá sa konala dňa 19.11.2019. Práca na projekte sa nám veľmi páčila a určite sa zapojíme aj v ďalšom ročníku.  
Mgr. Marta Čierna školský koordinátor projektu